Vaskulær demens


Vaskulær demens kommer som følge av hjerneslag eller hjerneblødning. I enkelte tilfeller kan det skyldes manglende blodtilførsel grunnet åreforkalkning som dermed hemmer flyt av surstoff til hjernen. Vaskulær demens er den eneste demenstypen som kan starte plutselig, ved for eksempel et slag. Forverring av tilstanden kan også forekomme brått, ved for eksempel nye hjerneslag eller pasientens utvikling av drypp. For at en lege skal kunne fastslå at det er vaskulær demens det er snakk om, må først de generelle kriterier for demens være oppfylt. Det vanligste kjennetegnet på demens er alvorlig hukommelsessvikt. Andre kjennetegn på sykdommen er at de som angripes gradvis opplever kognitiv svikt som gjør det vanskelig for dem å mestre hverdagen. For at diagnosen vaskulær demens skal kunne gis må også være tegn på sykdom i hjernen, slik som lammelser, utslag på reflekser eller lignende. Røntgenundersøkelse ved CT eller MR skal også vise skade i hjernen.

 

Symptomer

Vaskulær demens kan ha en rekke ulike symptomer, med de vanligste man må være oppmerksom på er at en person ofte bli mer passiv og treg, og at evnen til å ta initiativ svekkes. Enkelte pasienter blir også langt mer aggressive enn tidligere. Mange pasienter som lider av alzheimers sykdom har gjerne vaskulær demens samtidig. Dette medfører at det kan være vanskelig å skille mellom alzheimers sykdom og demens som skyldes skader i de små blodårene i hjernen. Omkring 20 prosent av alle som har demens, har også vaskulær demens. Typiske endringer i en person med vaskulær demens kan være senket motorisk tempo, hukommelsesproblemer, sviktende forståelse og handlingssvikt, initiativløshet, tristhet og depresjon.

 

Årsaker


Alle sykdommer som medfører redusert blodsirkulasjonen til og i hjernen, vil kunne sørge for skader i hjernen. Skader som dette kan ha betydning for mental og kognitiv funksjon, og dermed gi demens. Mange risikofaktorer har betydning for utvikling av slike skader; høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, røyking og inaktivitet er blant de mest kjente årsakene. I ekstremt få tilfeller kan spesielle gener også spille en rolle i utvikling av demenssykdommer.

 

Behandling

Behandling av vaskulær demens dreier seg utelukkende om å forebygge muligheten for at ytterligere skader i hjernen oppstår. Behandlingen kan dreie seg om å forebygge nye blodpropper og slag med blodfortynnende medisin, eller behandle atrieflimmer slik at man unngår at det dannes nye blodpropper. Per i dag finnes det ingen behandling som kan reversere vaskulær demens. Mange pasienter som har en blandingsform av alzheimers sykdom og vaskulær demens, ser ut til å kunne nyte godt av medisiner beregnet for Alzheimers sykdom.
De senere år er det utviklet en rekke legemidler for å hjelpe personer med kognitiv svikt. Hovedgruppene av medikamenter kalles kolinesterasehemmere og NMDA reseptorantagonister. Nyere forskning viser at legemidlene kan hjelpe noe mot hukommelsessvikt og kan bedre pasientens funksjonsnivå, men legemidlene hjelper ikke alle og virkningen er ofte beskjeden. For mange pasienter blir bivirkningene for mye. Bivirkninger som kvalme, diare og nedsatt appetitt hos en person som lider av demens kan ofte gjøre hverdagen enda verre, for både pasient og de pårørende.

Personer som opplever moderat demens kan i enkelte tilfeller aktivisere med ord- eller nummerspill som sudoko, trening med penger, eller ved å se på bilder av berømte ansikter. Denne behandlingen kalles kognitiv stimulering og kan hjelpe pasienten holde sykdommen på avstand. For at personen skal føle seg mest mulig inkludert i hverdagen kan omsorgspersoner be dem snakke om personer på familiefotografier, spille spill sammen med dem, eller legge puslespill. Bor personen fortsatt hjemme kan en stor kalender eller tavle brukes til å minne personen på hva som skal skje i løpet av dagen, og hva som skjedde dagen før. Denne tilnærmingsmåten kalles virkelighetsorientering og kan også hjelpe både pasient og de pårørende takle sykdommen bedre i hverdagen.

 

Privacy Policy