Alzheimers


Demens er en sykdom som i de aller fleste tilfeller angriper eldre mennesker. De vanligste kjennetegnene på demens er hukommelsessvikt. Andre kjennetegn er at de som angripes gradvis opplever kognitiv svikt som gjør det vanskelig for dem å mestre hverdagen. Av alle demensrelaterte sykdommer er alzheimers sykdom den vanligste typen. Demens er en medisinsk fellesbetegnelse for en rekke hjernesykdommer som fører til kognitiv svikt. Som sykdom inndeles demens i grader av lett, moderat eller alvorlig. I Norge antar vi at det er nærmere 80 000 personer med demens. Hvert år får cirka 10 000 nye personer i Norge sykdommen.

 

Utvikling av sykdommen


​Sykdomsforløpet hos personer som får demens kan variere mye fra person til person. Den vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne, og symptomene er ofte få og knapt merkbare i starten, men blir etterhvert flere og tydeligere. Ofte utvikles demens over en periode på 10–12 år. Symptomene på middels demens er tydelige, men med riktig støtte fra sine omgivelser og mental trening kan den rammede fungere relativt selvstendig i hverdagen. Ved middels fremskreden demens vil symptomene være såpass tydelige at den rammede har behov for daglig hjelp, og i mange tilfeller vil det være behov for mer hjelp enn de pårørende alene kan mestre. Når sykdommen er kommet så langt at man snakker om langt fremskreden demens, vil behovet for hjelp være omfattende. Tilrettelagt bosituasjon og andre hjelpemidler vil ofte være en nødvendighet for at personen skal kunne komme gjennom hverdagen.

 

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er den vanligste typen demenssykdom og cirka 60 prosent av personer med aldersdemens lider av nettopp alzheimers. Sykdommen angriper hjernen og det starter med at sykdommen angriper hjerneceller i områder rundt tinninglappen. Videre vil sykdommen gradvis skade cellene til de til slutt dør. Sykdommen utvikler seg som oftest i et langsomt tempo, og den som blir utsatt for sykdommen vil gradvis oppleve hukommelsessvikt som blir verre etterhvert som sykdommen utvikler seg. I tillegg til symptomer som dårlig hukommelse, vil pasienten også oppleve manglende evne til å føre en samtale eller problemer med å utføre praktiske oppgaver, som å lage mat, betale regninger, holde orden på egne medisiner eller å finne frem på nye steder. Mange opplever at pasienten endrer personlighet og blir både passive, urolige og irritable. I mange tilfeller utvikler personer også angst da de ikke kjenner igjen sine omgivelser. Det er viktig at man får riktig diagnose tidligst mulig slik at man kan forberede seg selv og sine pårørende, samt starte mental trening som sudoku og puslespill så snart som mulig. Mental trening som dette kalles kognitiv stimulering og kan i mange tilfeller hjelpe pasienten holde sykdommen litt på avstand. Utfordringen er ofte at i startfasen kan utviklingen av sykdommen være så langsom at det kan være vanskelig å se symptomene.

 

Årsaker


Et internasjonalt sammensatt ekspertpanel konkluderte i 2010 med at det er ingen medisinsk årsak til utvikling av demens. Nyere forskning har dog kommet langt, men ingen kan i dag si med sikkerhet hvorfor personer får demens eller hvordan vi skal kunne unngå å få sykdommen. Det eneste forskere så lang kan si, er at med unntak av alder er det enkelte mennesker som besitter en spesiell variant av apolipoprotein-genet ApoE. Dette genet er funnet hos en rekke alzheimer-pasienter, men man vet ikke ennå hvorfor noen har dette genet eller hvordan man kan endre genet. Anslagsvis har mellom 40 og 80 prosent av pasientene med Alzheimers arvet denne spesielle varianten av genet fra minst en av sine foreldre. Hvis genet er overført fra en av foreldrene, tredobles risikoen, og hvis genet er arvet fra begge foreldrene, 11 dobles risikoen for at man selv vil utvikle alzheimers i løpet av livet.

 

Privacy Policy